അധികാരവും ഭാഷയും

170 136
eye books

വിമർശനാത്മകവ്യവഹാരഃഗ്രന്ഥനത്തെ(crictical discourse analysis )പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം.എണ്പതുകൾക്കുശേഷം ആഗോളതലത്തിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഭാഷ ശാസ്ത്രരീതിയാണ് വിമർശനാത്മകഭാഷാശാസ്ത്രം.സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളെയും അധികാരബന്ധങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഭാഷാപരമായ ഉപാധിയാണ് വിമർശനാത്മകവ്യവഹാരപഗ്രന്ഥമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കൃതി.

10 in stock

Author: പി.എം ഗിരീഷ്

വിമർശനാത്മകവ്യവഹാരഃഗ്രന്ഥനത്തെ(crictical discourse analysis )പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം.എണ്പതുകൾക്കുശേഷം ആഗോളതലത്തിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഭാഷ ശാസ്ത്രരീതിയാണ് വിമർശനാത്മകഭാഷാശാസ്ത്രം.സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളെയും അധികാരബന്ധങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഭാഷാപരമായ ഉപാധിയാണ് വിമർശനാത്മകവ്യവഹാരപഗ്രന്ഥമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അധികാരവും ഭാഷയും”

Vendor Information

  • Store Name: Eye Books
  • Vendor: Eye Books
  • Address:
  • No ratings found yet!