അദ്ധ്യാത്മരാമായണം വ്യാഖ്യാനമില്ലാതെ

125 100

‘സ്വച്ഛന്ദം പനയോലമേല്‍ കുറുകിടും നാരായമാം ചഞ്ചുവാല്‍ സ്വച്ഛം രാമകഥാമൃതം ജനതതിയ്ക്കാര്‍താന്‍ പകര്‍ന്നേകിയോ, പ്രച്ഛന്നപ്രിയ കൈരളിക്കു സദൃശം രഞ്ജിച്ചു തുഞ്ചത്തെഴു ത്തച്ഛന്‍തന്‍ കരവല്ലിമേലരുളിയോ രാ പൈങ്കിളിക്കായ് തൊഴാം.’- വൈലോപ്പിള്ളി  – (വ്യാഖ്യാനമില്ലാത്തത്)

17 in stock

Author: തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ

‘സ്വച്ഛന്ദം പനയോലമേല്‍ കുറുകിടും നാരായമാം ചഞ്ചുവാല്‍ സ്വച്ഛം രാമകഥാമൃതം ജനതതിയ്ക്കാര്‍താന്‍ പകര്‍ന്നേകിയോ, പ്രച്ഛന്നപ്രിയ കൈരളിക്കു സദൃശം രഞ്ജിച്ചു തുഞ്ചത്തെഴു ത്തച്ഛന്‍തന്‍ കരവല്ലിമേലരുളിയോ രാ പൈങ്കിളിക്കായ് തൊഴാം.’- വൈലോപ്പിള്ളി  – (വ്യാഖ്യാനമില്ലാത്തത്)

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അദ്ധ്യാത്മരാമായണം വ്യാഖ്യാനമില്ലാതെ”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!