അടി എന്നടി കാമാച്ചി

325 260

പാലാക്കാരന് എന്ത് സാഹിത്യം?അതും ഒരു നസ്രാണി.ഇത് പണ്ടേ സവർണ സാഹിത്യ തമ്പുരാക്കന്മാർ നാവിൽ ചുമ്മിക്കൊണ്ട് നടന്ന പരിഹാസമാണ്.തോമസ് പാലായെ പോലുള്ള എഴുത്തുകാർ അങ്ങനെയാണ് സാഹിത്യത്തിൻറെ കൊടികെട്ടിയ മാളികകൾക്ക് പുറത്തായത്.അടി എന്നടി കാമാച്ചി എന്ന തലക്കെട്ടിന് ഗൗരവം തോന്നിക്കില്ല.മൂനാംകിട പുസ്തകമെന്ന് തലക്കെട്ട് വായിക്കുന്നതോടെ വിലയിടിവാണ് ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിനെ പുറംകാലിന് തട്ടിയകറ്റും .മുൻവിധികളില്ലാതെ ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിക്കൂ.ലളിതമായ ഭാഷ.വ്യത്യസ്തരായ മനുഷ്യർ.ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ.പാലായുടെ മനം ആറാതെ നിൽക്കുന്ന അദ്ധ്യയായങ്ങൾ. 

3 in stock

Author: തോമസ് പാലാ

പാലാക്കാരന് എന്ത് സാഹിത്യം?അതും ഒരു നസ്രാണി.ഇത് പണ്ടേ സവർണ സാഹിത്യ തമ്പുരാക്കന്മാർ നാവിൽ ചുമ്മിക്കൊണ്ട് നടന്ന പരിഹാസമാണ്.തോമസ് പാലായെ പോലുള്ള എഴുത്തുകാർ അങ്ങനെയാണ് സാഹിത്യത്തിൻറെ കൊടികെട്ടിയ മാളികകൾക്ക് പുറത്തായത്.അടി എന്നടി കാമാച്ചി എന്ന തലക്കെട്ടിന് ഗൗരവം തോന്നിക്കില്ല.മൂനാംകിട പുസ്തകമെന്ന് തലക്കെട്ട് വായിക്കുന്നതോടെ വിലയിടിവാണ് ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിനെ പുറംകാലിന് തട്ടിയകറ്റും .മുൻവിധികളില്ലാതെ ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിക്കൂ.ലളിതമായ ഭാഷ.വ്യത്യസ്തരായ മനുഷ്യർ.ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ.പാലായുടെ മനം ആറാതെ നിൽക്കുന്ന അദ്ധ്യയായങ്ങൾ. 

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അടി എന്നടി കാമാച്ചി”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!