ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാടോടിക്കഥകൾ

100 80
Insight Publica

ആഫ്രിക്കൻ നാടോടിക്കഥകളിലൂടെ ഒരു സഞ്ചാരം. ചരിത്രവും ഐതിഹ്യവും കെട്ടുപിണയുന്ന ഉജ്ജ്വല മുഹൂർത്തങ്ങൾ. മലയാള ബാലസാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഹൃദ്യമായ ഒരു സംഭാവനകൂടി..

8 in stock

Author: പി കെ എൻ പണിക്കർ

ആഫ്രിക്കൻ നാടോടിക്കഥകളിലൂടെ ഒരു സഞ്ചാരം. ചരിത്രവും ഐതിഹ്യവും കെട്ടുപിണയുന്ന ഉജ്ജ്വല മുഹൂർത്തങ്ങൾ. മലയാള ബാലസാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഹൃദ്യമായ ഒരു സംഭാവനകൂടി..

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാടോടിക്കഥകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!