അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളുടെ താഴ്‌വരയില്‍

45 34

മൂന്നാം തവണ ആഫ്രിക്ക സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളാണ് അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളുടെ താഴ്‌വരയില്‍ എന്ന കൃതിയില്‍ സക്കറിയ വിവരിക്കുന്നത്. ഹൃദ്യമായ ഈ യാത്രാനുഭവക്കുറിപ്പുകള്‍ അനുവാചകര്‍ക്ക് പുതിയ അനുഭൂതികള്‍ സമ്മാനിക്കും.

Out stock

Out of stock

Author: സക്കറിയ

മൂന്നാം തവണ ആഫ്രിക്ക സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളാണ് അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളുടെ താഴ്‌വരയില്‍ എന്ന കൃതിയില്‍ സക്കറിയ വിവരിക്കുന്നത്. ഹൃദ്യമായ ഈ യാത്രാനുഭവക്കുറിപ്പുകള്‍ അനുവാചകര്‍ക്ക് പുതിയ അനുഭൂതികള്‍ സമ്മാനിക്കും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളുടെ താഴ്‌വരയില്‍”

Vendor Information