അഗ്നിശലഭങ്ങൾ

80 64

മലയാളിയുടെ കാവ്യസംവേദനത്തിന് പുതിയ ഭാവം പകരുന്ന വേറിട്ട കവിതകളുടെ സമാഹാരം. സംഗീതത്തിന്റെ അപൂര്‍വ്വ രാഗമാലികയില്‍ കൊരുത്തെടുത്ത മുപ്പത്തിയൊന്ന് കവിതകള്‍.

10 in stock

Author: കെ. അഷ്‌റഫ്

മലയാളിയുടെ കാവ്യസംവേദനത്തിന് പുതിയ ഭാവം പകരുന്ന വേറിട്ട കവിതകളുടെ സമാഹാരം. സംഗീതത്തിന്റെ അപൂര്‍വ്വ രാഗമാലികയില്‍ കൊരുത്തെടുത്ത മുപ്പത്തിയൊന്ന് കവിതകള്‍. കാവ്യപ്രണയികള്‍ അവശ്യം വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരൂ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അഗ്നിശലഭങ്ങൾ”

Vendor Information