അക്കപ്പോരിന്റെ ഇരുപതു നസ്രാണി വർഷങ്ങൾ

160 128

ആട് ജീവിതം എഴുതിയ തൂലികയില്‍ നിന്നും വന്ന പുതിയ നോവല്‍.

2 in stock

മഞ്ഞ വെയിൽ മരണങ്ങൾ,പ്രവാചകന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം,ഇ.എം.എസ്സും പെണ്‍കുട്ടിയും,ആടുജീവിതം,മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ തുടങ്ങിയ രചനകളുടെ കർത്താവായ ബെന്യാമിന്റെ നോവലാണ്‌ ‘അക്കപ്പോരിന്റെ ഇരുപതു നസ്രാണി വർഷങ്ങൾ’.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അക്കപ്പോരിന്റെ ഇരുപതു നസ്രാണി വർഷങ്ങൾ”

Vendor Information