അക്രയിൽനിന്നും കണ്ടെടുത്ത ലിഖിതങ്ങൾ

210 168

700 വര്‍ഷക്കാലമായി മറഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന ഒരു ലിഖിതം കണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നു. അനിവാര്യമായ പതനത്തെ അഭിമമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു നഗരത്തിന്റെ അവസാന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉത്തരം അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

9 in stock

Author: പൌലോ കൊയ്‌ലോ

700 വര്‍ഷക്കാലമായി മറഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന ഒരു ലിഖിതം കണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നു. അനിവാര്യമായ പതനത്തെ അഭിമമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു നഗരത്തിന്റെ അവസാന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉത്തരം അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അക്രയിൽനിന്നും കണ്ടെടുത്ത ലിഖിതങ്ങൾ”

Vendor Information