അക്ഷരശ്ലോക പാഠാവലി

195 156

സാഹിത്യകൃതികള്‍ക്കും അക്ഷരശ്ലോക പഠിതാക്കള്‍ക്കും ഫലപ്രദമായ പാഠാവലി. ചൊല്ലലിന്റെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങളും ശ്ലോകങ്ങളും ഉള്‍ച്ചേര്‍ന്ന പുസ്തകം. കുട്ടികളിലും മുതിര്‍ന്നവരിലും ഭാഷാവിജ്ഞാനം, കാവ്യബോധം, അര്‍ത്ഥബോധം, വ്യത്തബോധം എന്നിവ വളര്‍ത്താനും കാവ്യരചനയില്‍ ആഭിമുഖ്യമുണ്ടാക്കാനും പ്രയോജനകരമായ സമാഹാരം.

Out stock

Out of stock

Author: സൗമ്യ താമരശ്ശേരി,കെ.എന്‍. വിശ്വനാഥന്‍നായര്‍

സാഹിത്യകൃതികള്‍ക്കും അക്ഷരശ്ലോക പഠിതാക്കള്‍ക്കും ഫലപ്രദമായ പാഠാവലി. ചൊല്ലലിന്റെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങളും ശ്ലോകങ്ങളും ഉള്‍ച്ചേര്‍ന്ന പുസ്തകം. കുട്ടികളിലും മുതിര്‍ന്നവരിലും ഭാഷാവിജ്ഞാനം, കാവ്യബോധം, അര്‍ത്ഥബോധം, വ്യത്തബോധം എന്നിവ വളര്‍ത്താനും കാവ്യരചനയില്‍ ആഭിമുഖ്യമുണ്ടാക്കാനും പ്രയോജനകരമായ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അക്ഷരശ്ലോക പാഠാവലി”

Vendor Information