അല്‍ ഇദ്‌രീസിയുടെ ഇന്ത്യ

45 36

മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ലോകഭൂമിശാസ്ത്രം സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന അല്‍ഇദ്‌രീസിയുടെ നുസ്ഹത്തുല്‍ മുഷ്താഖ് ഫീ ഇഖ്തിറാഖുല്‍ ആഫാഖ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഇന്ത്യയെയും അയല്‍ രാജ്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ വിവര്‍ത്തനം. ഇന്ത്യാചരിത്ര പഠിതാക്കള്‍ക്ക് ഒരു റഫറന്‍സ് ഗ്രന്ഥം.

Out stock

Out of stock

Author: അല്‍ ഇദ്‌രീസി

മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ലോകഭൂമിശാസ്ത്രം സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന അല്‍ഇദ്‌രീസിയുടെ നുസ്ഹത്തുല്‍ മുഷ്താഖ് ഫീ ഇഖ്തിറാഖുല്‍ ആഫാഖ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഇന്ത്യയെയും അയല്‍ രാജ്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ വിവര്‍ത്തനം. ഇന്ത്യാചരിത്ര പഠിതാക്കള്‍ക്ക് ഒരു റഫറന്‍സ് ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അല്‍ ഇദ്‌രീസിയുടെ ഇന്ത്യ”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!