അലങ്കാരങ്ങളില്ലാതെ

140 112

ഈ ആത്മകഥയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പരാതികളോ കുറ്റംപറച്ചിലുകളോ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറുക്കുവഴികളുമില്ല. തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു പെണ്മനസ്സ് വാക്കുകൾക്കിടയിൽ മിടിക്കുന്നത് കാണാം

7 in stock

Author: സമീറ സനീഷ്
ഈ ആത്മകഥയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പരാതികളോ കുറ്റംപറച്ചിലുകളോ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറുക്കുവഴികളുമില്ല. തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു പെണ്മനസ്സ് വാക്കുകൾക്കിടയിൽ മിടിക്കുന്നത് കാണാം

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അലങ്കാരങ്ങളില്ലാതെ”

Vendor Information