അലെഫ്

260 208

നമ്മുടെ പോരായ്മകളോടും ഭീതികളോടുമുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് അലെഫ്. ജീവിതത്തിലെ അനിവാര്യമായ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടാനുള്ള ധൈര്യമാണ് പൗലോ കൊയ്‌ലോ പകര്‍ന്നു തരുന്നത്.

Out stock

Out of stock

Author: പൌലോ കൊയ്‌ലോ

നമ്മുടെ പോരായ്മകളോടും ഭീതികളോടുമുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് അലെഫ്. ജീവിതത്തിലെ അനിവാര്യമായ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടാനുള്ള ധൈര്യമാണ് പൗലോ കൊയ്‌ലോ പകര്‍ന്നു തരുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അലെഫ്”

Vendor Information