ആൽജിബ്ര പോളിനോമിയലുകൾ

180 144

സംഖ്യകൾക്ക് പകരം അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗണിതരീതിക്കാണ് ആൽജിബ്ര അഥവാ ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുന്നത്.

8 in stock

Author: എം ആർ സി നായർ

സംഖ്യകൾക്ക് പകരം അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗണിതരീതിക്കാണ് ആൽജിബ്ര അഥവാ ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുന്നത്.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789387169333

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആൽജിബ്ര പോളിനോമിയലുകൾ”

Vendor Information