ആൾമാറാട്ടം

239 191

അവളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അവിടെ നിന്നവർ പരസ്പരം നോക്കി. അവൾ എന്താണീ പറയുന്നത്? ചില ആളുകൾ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് സത്യമാണെന്ന്‌ വിശ്വസിക്കാൻ ഉപബോധ മനസ്സ് കൂട്ടാക്കുകയില്ല. കാലം ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ ക്രമേണ ആ പരമാർത്ഥം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ആയിരിക്കും അവളെന്ന് പുഷ്പരാജ് ചിന്തിച്ചു.

Out stock

Out of stock

Author: കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ്

അവളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അവിടെ നിന്നവർ പരസ്പരം നോക്കി. അവൾ എന്താണീ പറയുന്നത്? ചില ആളുകൾ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് സത്യമാണെന്ന്‌ വിശ്വസിക്കാൻ ഉപബോധ മനസ്സ് കൂട്ടാക്കുകയില്ല. കാലം ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ ക്രമേണ ആ പരമാർത്ഥം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ആയിരിക്കും അവളെന്ന് പുഷ്പരാജ് ചിന്തിച്ചു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആൾമാറാട്ടം”

Vendor Information