അമേരിക്കാ ഇംഗ്ലണ്ട് യാത്രകളിലൂടെ

150 120

യാത്രാവിവരണങ്ങൾ പുതിയ അനുഭവങ്ങളാണ് അനുവാചകർക്ക് നൽകുന്നത്. ഇവിടെ അമേരിക്ക യിലൂടെയും ഇംഗ്ലണ്ടിലൂടെയും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ നടത്തിയ അർത്ഥപൂർണമായ യാത്രകളുടെ മിഴിവാർന്ന വിവരണം വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു. 

9 in stock

Author: അനിയൻ തലയാറ്റുംപിള്ളി

യാത്രാവിവരണങ്ങൾ പുതിയ അനുഭവങ്ങളാണ് അനുവാചകർക്ക് നൽകുന്നത്. ഇവിടെ അമേരിക്ക യിലൂടെയും ഇംഗ്ലണ്ടിലൂടെയും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ നടത്തിയ അർത്ഥപൂർണമായ യാത്രകളുടെ മിഴിവാർന്ന വിവരണം വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു. 

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അമേരിക്കാ ഇംഗ്ലണ്ട് യാത്രകളിലൂടെ”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!