അമ്മയുടെ ഉമ്മ

70 56

നിങ്ങള്‍ ഒരുപാട് കഥകള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അവിയിലൊന്നും ഈ കഥകള്‍ ഉണ്ടാവില്ല. തീര്‍ച്ച. നമുക്കുചുറ്റുമുള്ള ജീവിതങ്ങളില്‍ നിന്നും കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടി കണ്ടെടുത്തവയാണ് ഇതിലെ ഓരോ രചനയും.

Out stock

Out of stock

നിങ്ങള്‍ ഒരുപാട് കഥകള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അവിയിലൊന്നും ഈ കഥകള്‍ ഉണ്ടാവില്ല. തീര്‍ച്ച. നമുക്കുചുറ്റുമുള്ള ജീവിതങ്ങളില്‍ നിന്നും കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടി കണ്ടെടുത്തവയാണ് ഇതിലെ ഓരോ രചനയും. അവ നിങ്ങളെ കുടുകുടെ ചിരിപ്പിക്കും. രസിപ്പിക്കും, ആനന്ദിപ്പിക്കും, നൊമ്പരപ്പെടുത്തും. അത്രയേറെ മനോഹരമായാണ് പി,നരേന്ദ്രനാഥ് ഓരോ കഥയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അമ്മയുടെ ഉമ്മ”

Vendor Information