അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഗണിതശാസ്ത്രം

35 28
Poorna Eram

1 +1 =2, 4+3= 7 എന്നതുപോലെതന്നെ ശരിയാണ് 1 +1 =10 എന്നതും 4+3= 12 എന്നതും ഗണിതപ്രപഞ്ചത്തിലെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നൂറോളം ഗണിതകൃതികളുടെ കര്‍ത്താവായ പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍.

Out stock

Out of stock

Author: പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍

1 +1 =2, 4+3= 7 എന്നതുപോലെതന്നെ ശരിയാണ് 1 +1 =10 എന്നതും 4+3= 12 എന്നതും ഗണിതപ്രപഞ്ചത്തിലെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നൂറോളം ഗണിതകൃതികളുടെ കര്‍ത്താവായ പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഗണിതശാസ്ത്രം”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!