അനന്തരം

90 72

മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കും സംവിധാനത്തിനും ശബ്ദലേഖനത്തിനുമുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങളും കാര്‍ലോവിവാരി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിരൂപക സംഘടനയുടെ ഫിപ്രെസ്‌കി പ്രൈസും നേടിയ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ.

Out stock

Out of stock

Author: അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കും സംവിധാനത്തിനും ശബ്ദലേഖനത്തിനുമുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങളും കാര്‍ലോവിവാരി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിരൂപക സംഘടനയുടെ ഫിപ്രെസ്‌കി പ്രൈസും നേടിയ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അനന്തരം”

Vendor Information