ആങ്ഗല സാമ്രാജ്യം വാല്യം 6

500 400

ഭാരതത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപനവും ഭരണവും വിഷയമാക്കി കാളിദാസ മഹാകവിയുടെ രഘുവംശത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ രാജാരവിവർമ്മ രചിച്ച സംസ്‌കൃത മഹാകാവ്യമാണ് ആങ്ഗല സാമ്രാജ്യം.ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യാ ചരിത്രം വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ കാവ്യത്തിൽ 1900 വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

10 in stock

Author: എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ

ഭാരതത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപനവും ഭരണവും വിഷയമാക്കി കാളിദാസ മഹാകവിയുടെ രഘുവംശത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ രാജാരവിവർമ്മ രചിച്ച സംസ്‌കൃത മഹാകാവ്യമാണ് ആങ്ഗല സാമ്രാജ്യം.ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യാ ചരിത്രം വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ കാവ്യത്തിൽ 1900 വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആങ്ഗല സാമ്രാജ്യം വാല്യം 6”

Vendor Information