ആന്റി കാൻസർ – അര്ബുദത്തിനെതിരെ ഒരു പുതുജീവിതരീതി

320 256

ജീവിതശൈലിയിലെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന ഗവേഷണഫലങ്ങൾതുടങ്ങി കാൻസറെന്ന മഹാരോഗത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും കീഴ്പെടുത്താനും ഏവരെയും പ്രാപ്തരാക്കുന്ന നിരവധി അറിവുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

7 in stock

Author: ഡോ ഡേവിഡ് സെർവൻ

ജീവിതശൈലിയിലെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന ഗവേഷണഫലങ്ങൾതുടങ്ങി കാൻസറെന്ന മഹാരോഗത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും കീഴ്പെടുത്താനും ഏവരെയും പ്രാപ്തരാക്കുന്ന നിരവധി അറിവുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789352826964

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആന്റി കാൻസർ – അര്ബുദത്തിനെതിരെ ഒരു പുതുജീവിതരീതി”

Vendor Information