ആന്റൺ ചെക്കോവ് കഥകൾ കുട്ടികൾക്ക്

100 80
HandC Books

വാന്‍ക എന്ന ഒന്‍പതു വയസ്സുകാരന്‍ ”ഗ്രാമത്തിലെ മുത്തച്ഛന്” ക്രിസ്മസ്ത്തലേന്ന് എഴുതിയ ഒരു കത്ത് ഇന്നും അതിന്റെ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ്. ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞൊരു കടലാസില്‍, തുരുമ്പിച്ച നിബ്ബുള്ള പേനകൊണ്ടെഴുതി അവന്‍ തപാല്‍പ്പെട്ടിയിലിട്ട ആ കത്ത്, വാസ്തവത്തില്‍, ലോകമെങ്ങുമുള്ള അനാഥബാല്യങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ മേല്‍വിലാസമാണ് പേറിയത്. ആ കത്തെഴുത്തുകാരന്റെ കഥയായ ‘വാന്‍ക’ ഉള്‍പ്പെടെ ആറു രചനകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തില്‍. നിഷ്‌കളങ്കതയും ഉല്ലാസവും സാഹസികതയും നിറയുന്ന കളിചിരിയിടങ്ങളിലേക്കു മാത്രമല്ല ചെഖോവ് വായനക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്; വാന്‍കയുടെയും പാഷ്‌കയുടെയും കണ്ണീര്‍തുരുത്തുകളിലേക്കുകൂടിയാണ്. അമ്മച്ചെന്നായും കഷ്തന്‍ക നായ്ക്കുട്ടിയും പോലെ, ജന്തുകുലത്തിലെ ഏതാനും എളിയപ്രജകളുടെ കാലടിപ്പാടുകളും ഇതില്‍ പതിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട്.

10 in stock

Author: ഗീത വാസു

വാന്‍ക എന്ന ഒന്‍പതു വയസ്സുകാരന്‍ ”ഗ്രാമത്തിലെ മുത്തച്ഛന്” ക്രിസ്മസ്ത്തലേന്ന് എഴുതിയ ഒരു കത്ത് ഇന്നും അതിന്റെ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ്. ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞൊരു കടലാസില്‍, തുരുമ്പിച്ച നിബ്ബുള്ള പേനകൊണ്ടെഴുതി അവന്‍ തപാല്‍പ്പെട്ടിയിലിട്ട ആ കത്ത്, വാസ്തവത്തില്‍, ലോകമെങ്ങുമുള്ള അനാഥബാല്യങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ മേല്‍വിലാസമാണ് പേറിയത്. ആ കത്തെഴുത്തുകാരന്റെ കഥയായ ‘വാന്‍ക’ ഉള്‍പ്പെടെ ആറു രചനകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തില്‍. നിഷ്‌കളങ്കതയും ഉല്ലാസവും സാഹസികതയും നിറയുന്ന കളിചിരിയിടങ്ങളിലേക്കു മാത്രമല്ല ചെഖോവ് വായനക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്; വാന്‍കയുടെയും പാഷ്‌കയുടെയും കണ്ണീര്‍തുരുത്തുകളിലേക്കുകൂടിയാണ്. അമ്മച്ചെന്നായും കഷ്തന്‍ക നായ്ക്കുട്ടിയും പോലെ, ജന്തുകുലത്തിലെ ഏതാനും എളിയപ്രജകളുടെ കാലടിപ്പാടുകളും ഇതില്‍ പതിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട്.

Weight 0.5 kg
പരിഭാഷ

ഗീത വാസു

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആന്റൺ ചെക്കോവ് കഥകൾ കുട്ടികൾക്ക്”

Vendor Information

  • Store Name: HandC Books
  • Vendor: HandC Books
  • Address:
  • No ratings found yet!