അനുഭവങ്ങളെ നന്ദി

550 440

“കഥയും കവിതയും നാടകവും നോവലും മഹാകാവ്യവും നൃത്തവും സംഗീതവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചമുണ്ട്. അതിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് മാന്ത്രികപ്രപഞ്ചമെന്നാണ്. ഈ മാന്ത്രിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വികാരമാണ്, അവിടെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിയുടെ ആക്രമണമില്ല. ഈ മാന്ത്രിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നല്ല വികാരങ്ങളുടെ പ്രതികരണമേയുള്ളൂ.” – വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ

8 in stock

Author: വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ

“കഥയും കവിതയും നാടകവും നോവലും മഹാകാവ്യവും നൃത്തവും സംഗീതവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചമുണ്ട്. അതിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് മാന്ത്രികപ്രപഞ്ചമെന്നാണ്. ഈ മാന്ത്രിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വികാരമാണ്, അവിടെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിയുടെ ആക്രമണമില്ല. ഈ മാന്ത്രിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നല്ല വികാരങ്ങളുടെ പ്രതികരണമേയുള്ളൂ.” – വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ

Weight 0.5 kg
ISBN

9388485300

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അനുഭവങ്ങളെ നന്ദി”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!