അനുമോളും കുഞ്ഞുമയിലും

93 74
G V Books

അനുമോളും കുഞ്ഞുമയിലും സ്നേഹസ്പർശം എന്നീ രണ്ട് രചനകളും കുഞ്ഞുമനസ്സുകളുടെ ലോകത്തേക്കുള്ള വേറിട്ട യാത്രകളാണ്.അനുമോൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന സങ്കൽപ്പ ലോകവും മീനു കടന്നുപോകുന്ന യഥാർത്ഥ ലോകവും ആത്മബന്ധത്തിന്റെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന കഥകളാണ്.

8 in stock

Author: അജിത്കുമാർ വട്ടേക്കാട്ട്

അനുമോളും കുഞ്ഞുമയിലും സ്നേഹസ്പർശം എന്നീ രണ്ട് രചനകളും കുഞ്ഞുമനസ്സുകളുടെ ലോകത്തേക്കുള്ള വേറിട്ട യാത്രകളാണ്.അനുമോൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന സങ്കൽപ്പ ലോകവും മീനു കടന്നുപോകുന്ന യഥാർത്ഥ ലോകവും ആത്മബന്ധത്തിന്റെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന കഥകളാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അനുമോളും കുഞ്ഞുമയിലും”

Vendor Information

  • Store Name: G V Books
  • Vendor: G V Books
  • Address:
  • No ratings found yet!