അനുരാഗത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾ

210 168

 നാട്ടുമനുഷ്യന്റെ നാവില്‍ വിയര്‍ത്തും വിശന്നും ചിരിച്ചും കളിച്ചും തളര്‍ന്നും വഴക്കുകൂടിയുന്‍ ജീവിക്കുന്ന മലയാളത്തിന്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്നു ബഷീര്‍.

10 in stock

Author: വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ

 നാട്ടുമനുഷ്യന്റെ നാവില്‍ വിയര്‍ത്തും വിശന്നും ചിരിച്ചും കളിച്ചും തളര്‍ന്നും വഴക്കുകൂടിയുന്‍ ജീവിക്കുന്ന മലയാളത്തിന്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്നു ബഷീര്‍. സംസ്കൃതത്തിന്റെ ഝടപടകളില്ലാതെ, ആധുനികതയുടെ മഹേന്ദ്രജാലങ്ങളില്ലാതെ, പാരമ്പര്യത്തെയും അഗാധമായ ഒരു സമകാലീനതയെയും ബഷീർ തന്റെ കൃതികളിൽ ഒന്നിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ ദന്തഗോപുരങ്ങൾക്കൊന്നും ബഷീറിനെ തടവിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. – സക്കറിയ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അനുരാഗത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾ”

Vendor Information