അന്യലോകങ്ങൾ ശാസ്ത്രമോ? മിഥ്യയോ?

130 104

പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ലോകം മാത്രേ ഉള്ളോ? ശാസ്ത്ര ലോകവും,മതങ്ങളും നിരന്തരം അന്വേഷിക്കുന്ന വിഷയമാണിത്.ഇതിന്റെ ഉത്തരം അന്തമില്ലാത്ത വഴിയിലൂടെയുള്ള അന്വേഷണത്തിലെത്തുന്നു.ഗ്രന്ഥകർത്താവ് വായനക്കാരുടെ ജിജ്ഞാസയെ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.

9 in stock

Author: ഡോ ജോർജ്ജ് വർഗ്ഗീസ്

പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ലോകം മാത്രേ ഉള്ളോ? ശാസ്ത്ര ലോകവും,മതങ്ങളും നിരന്തരം അന്വേഷിക്കുന്ന വിഷയമാണിത്.ഇതിന്റെ ഉത്തരം അന്തമില്ലാത്ത വഴിയിലൂടെയുള്ള അന്വേഷണത്തിലെത്തുന്നു.ഗ്രന്ഥകർത്താവ് വായനക്കാരുടെ ജിജ്ഞാസയെ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അന്യലോകങ്ങൾ ശാസ്ത്രമോ? മിഥ്യയോ?”

Vendor Information