അപരാധിയായ ദേവന്‍

100 80

ഈ നഗരത്തിന്റെ ഘടനയിലോ ജീവിതശൈലിയിലോ ഒന്നും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ നിയമങ്ങളുള്ളതായി തോന്നുകയേയില്ല. പിരിമുറുക്കമെങ്ങുമില്ല. എവിടെയും തുറന്ന അന്തരീക്ഷം ധര്‍മ്മവീര്‍ ഭാരതിയുടെ മനോഹരമായ ഹിന്ദി നോവല്‍.

7 in stock

Author: ധര്‍മ്മവീര്‍ ഭാരതി

ഈ നഗരത്തിന്റെ ഘടനയിലോ ജീവിതശൈലിയിലോ ഒന്നും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ നിയമങ്ങളുള്ളതായി തോന്നുകയേയില്ല. പിരിമുറുക്കമെങ്ങുമില്ല. എവിടെയും തുറന്ന അന്തരീക്ഷം ധര്‍മ്മവീര്‍ ഭാരതിയുടെ മനോഹരമായ ഹിന്ദി നോവല്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അപരാധിയായ ദേവന്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!