അർദ്ധവിരാമങ്ങൾ

60 48

ഒഎന്‍വിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാസമാഹാരം. കാവ്യസൗരഭം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ശ്രുതിമധുരമായ 25 കവിതകള്‍. ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി വരച്ച കമനീയ രേഖാചിത്രങ്ങള്‍ സഹിതം.

Out stock

Out of stock

Author: ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്

ഒഎന്‍വിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാസമാഹാരം. കാവ്യസൗരഭം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ശ്രുതിമധുരമായ 25 കവിതകള്‍. ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി വരച്ച കമനീയ രേഖാചിത്രങ്ങള്‍ സഹിതം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അർദ്ധവിരാമങ്ങൾ”

Vendor Information