അരികു ഫ്രെയ്മുകൾ

300 240
Insight Publica

ആനന്ദം, അടുപ്പം, തൃഷ്ണ, ശരീരം തുടങ്ങിയ പരിഗണനകളെ മുൻനിർത്തി ആണത്തത്തെയും താര നിർമ്മിതിയെയും പ്രാദേശികതയെയുമൊക്കെ പഠനവിധേയമാക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലെ ലേഖനങ്ങൾ മലയാള സിനിമാപഠന രംഗത്ത് വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കിയവയാണ്. ക്വിയർ കാഴ്ചയും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ആദ്യമായി കൊണ്ടു വന്നതിലൂടെ ഇവ ലിംഗപദവീ – ലൈംഗികതാ പഠനമേഖലയിലും പുതിയ വഴിത്തിരിവുകളുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

8 in stock

Author: മുരളീധരൻ തറയിൽ

ആനന്ദം, അടുപ്പം, തൃഷ്ണ, ശരീരം തുടങ്ങിയ പരിഗണനകളെ മുൻനിർത്തി ആണത്തത്തെയും താര നിർമ്മിതിയെയും പ്രാദേശികതയെയുമൊക്കെ പഠനവിധേയമാക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലെ ലേഖനങ്ങൾ മലയാള സിനിമാപഠന രംഗത്ത് വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കിയവയാണ്. ക്വിയർ കാഴ്ചയും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ആദ്യമായി കൊണ്ടു വന്നതിലൂടെ ഇവ ലിംഗപദവീ – ലൈംഗികതാ പഠനമേഖലയിലും പുതിയ വഴിത്തിരിവുകളുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അരികു ഫ്രെയ്മുകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!