അറിവേകും ജീവശാസ്ത്രം

100 80

ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ വിവിധ ശാഖകളെയും അവ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനശേഖരങ്ങളെയും എളുപ്പത്തില്‍ വായിച്ചുമനസിലാക്കാവുന്ന തരത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ എ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത്

ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ വിവിധ ശാഖകളെയും അവ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനശേഖരങ്ങളെയും എളുപ്പത്തില്‍ വായിച്ചുമനസിലാക്കാവുന്ന തരത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം.  വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തില്‍ ഓരോ അധ്യായവും കൃത്യമായ മൊഡ്യൂളുകളിലായി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അറിവേകും ജീവശാസ്ത്രം”

Vendor Information