അറിവും ഭാഷയും – ധൈഷണിക ഭാഷാശാസ്ത്രം : ആമുഖം

70 56

ധൈഷണിക ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനസങ്കൽപനങ്ങൾ, ഉത്തമ മാതൃകാസിദ്ധാന്തം, ലക്ഷകസിദ്ധാന്തം, ലക്ഷക്കവും ഹരിതസംസ്കാരവും, ഉപാദാനലക്ഷണ, അർഥഘടനയുടെ സംക്ഷിപ്തചരിത്രം, അർഥസങ്കൽപനം, ജ്ഞാനാർത്ഥവിചാരം, അർഥവും മനോതലവും തുടങ്ങി ധൈഷണികഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാധ്യതകളിലേക്കും ധൈഷണികാർഥപഠനത്തിന്റെ പുതുവഴികളിലേക്കും നയിക്കുന്ന ആമുഖഗ്രന്ഥം.

5 in stock

Author: പി എം ഗിരീഷ്

ധൈഷണിക ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനസങ്കൽപനങ്ങൾ, ഉത്തമ മാതൃകാസിദ്ധാന്തം, ലക്ഷകസിദ്ധാന്തം, ലക്ഷക്കവും ഹരിതസംസ്കാരവും, ഉപാദാനലക്ഷണ, അർഥഘടനയുടെ സംക്ഷിപ്തചരിത്രം, അർഥസങ്കൽപനം, ജ്ഞാനാർത്ഥവിചാരം, അർഥവും മനോതലവും തുടങ്ങി ധൈഷണികഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാധ്യതകളിലേക്കും ധൈഷണികാർഥപഠനത്തിന്റെ പുതുവഴികളിലേക്കും നയിക്കുന്ന ആമുഖഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg
ISBN

9788176382533

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അറിവും ഭാഷയും – ധൈഷണിക ഭാഷാശാസ്ത്രം : ആമുഖം”

Vendor Information