ആർഷ ദർശനങ്ങൾ

120 96
Budhabooks

അടുത്ത കാലത്തൊന്നും,വിഷയത്തിൽ വിസ്തൃതവും വിവരണത്തിൽ സംക്ഷിപ്തവും പ്രകൃതത്തിൽ സ്പഷ്ടവുമായ ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിൽ ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല
-ആർ ഹരി

3 in stock

Author: സുനിൽ ഉപാസന

സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ജ്ഞാനഭൂമി ഭാരതവര്ഷത്തിൻ്റെ ചിരന്തനാനേഷ്വണത്തിൻ്റെ നാനാകാര പരിപക്വഫലങ്ങളായ ദർശനങ്ങളുടെ ഒരു വിഹംഗമവീക്ഷണം നമുക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു.അടുത്ത കാലത്തൊന്നും,വിഷയത്തിൽ വിസ്തൃതവും വിവരണത്തിൽ സംക്ഷിപ്തവും പ്രകൃതത്തിൽ സ്പഷ്ടവുമായ ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിൽ ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആർഷ ദർശനങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: budha books
  • Vendor: budha books
  • Address:
  • No ratings found yet!