അരുൾനൂൽ

270 216

അയ്യാ വൈകുണ്ഠനാഥൻ സ്വന്തം ശൈലിയിൽ രചിച്ച വിശുദ്ധഗ്രന്ഥമായ അരുൾനൂൽ പഴയ തിരുവിതാംകൂറിലെ അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിലെ ഗ്രാമ്യഭാഷയും തമിഴും കൂടിച്ചേർന്ന ഭാഷയാണുള്ളത്.

8 in stock

Author: അയ്യാ വൈകുണ്ഠനാഥൻ

അയ്യാ വൈകുണ്ഠനാഥൻ സ്വന്തം ശൈലിയിൽ രചിച്ച വിശുദ്ധഗ്രന്ഥമായ അരുൾനൂൽ പഴയ തിരുവിതാംകൂറിലെ അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിലെ ഗ്രാമ്യഭാഷയും തമിഴും കൂടിച്ചേർന്ന ഭാഷയാണുള്ളത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അരുൾനൂൽ”

Vendor Information