അസംബ്ലിവായന സ്‌കൂൾ തലത്തിൽ

70 56

ഓരോ പ്രത്യേക സംഭവവികാസങ്ങൾ നിലവിൽവന്ന നാൾ മുതൽ ലോകത്തും ദേശീയ തലങ്ങളിലും ആ സംഭവത്തിന്റെ സ്മരണപുതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ ദിനമായി ആചരിക്കാറുണ്ട്. ആ ദിനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളിൽ അവഗാഹം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ഗ്രന്ഥം.

10 in stock

Author: ഡോ.പി. വി മോഹനൻ

ഓരോ പ്രത്യേക സംഭവവികാസങ്ങൾ നിലവിൽവന്ന നാൾ മുതൽ ലോകത്തും ദേശീയ തലങ്ങളിലും ആ സംഭവത്തിന്റെ സ്മരണപുതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ ദിനമായി ആചരിക്കാറുണ്ട്. ആ ദിനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളിൽ അവഗാഹം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ഡോ.പി. വി മോഹനൻ

പ്രസാധകർ

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അസംബ്ലിവായന സ്‌കൂൾ തലത്തിൽ”

Vendor Information