ആഷാഢ യാത്രകൾ

130 104

യാത്രയെഴുത്തിന്റെ മാസ്മരിക പ്രകാശിപ്പിചിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് മധു ഇറവങ്കര ഭാരതത്തിന്റെ ദക്ഷിണദേശങ്ങളിലെ യാത്രാനുഭവങ്ങളാണ് ആഷാഢ യാത്രകൾ എന്നഇതു പുസ്തകം പകർന്നു തരുന്നത്.

10 in stock

Author: മധു ഇറവങ്കര

യാത്രയെഴുത്തിന്റെ മാസ്മരിക പ്രകാശിപ്പിചിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് മധു ഇറവങ്കര ഭാരതത്തിന്റെ ദക്ഷിണദേശങ്ങളിലെ യാത്രാനുഭവങ്ങളാണ് ആഷാഢ യാത്രകൾ എന്ന
ഇതു പുസ്തകം പകർന്നു തരുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആഷാഢ യാത്രകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!