ആത്മാവിന് തീ പിടിച്ചവർ

125 100
Olive Books

കർമംകൊണ്ട് ആതുരസേവനരംഗത്ത് മുഴുകിയപ്പോഴും സർഗാത്മകതയുടെ ജൈവവിത്തുകൾ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ച ഒരു ഡോക്ടറുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്.കഥകൾ, ഓർമകൾ, അനുഭവങ്ങൾ, സാഹിത്യ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പോയകാലത്തിന്റെ അടരുകൾ ചേർത്തുവെക്കുന്നു. എൺപതുകളുടെ വസന്തം വായനക്കാർക്ക് മുന്നിൽതെളിയുന്നു.

10 in stock

Author: ഡോ ജയകൃഷ്ണൻ ടി

കർമംകൊണ്ട് ആതുരസേവനരംഗത്ത് മുഴുകിയപ്പോഴും സർഗാത്മകതയുടെ ജൈവവിത്തുകൾ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ച ഒരു ഡോക്ടറുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്.കഥകൾ, ഓർമകൾ, അനുഭവങ്ങൾ, സാഹിത്യ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പോയകാലത്തിന്റെ അടരുകൾ ചേർത്തുവെക്കുന്നു. എൺപതുകളുടെ വസന്തം വായനക്കാർക്ക് മുന്നിൽതെളിയുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആത്മാവിന് തീ പിടിച്ചവർ”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!