ആത്മാവിന്റെ പ്രതിച്ഛായ

60 48

സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉപാസകനും സ്വപ്നങ്ങളുടെ കാമുകനുമായ, ഒടുങ്ങാത്ത സർഗ്ഗശക്തിയുടെ ഉറവയും സമ്പൂർണ്ണ മാനവികതയുടെ വറ്റാത്ത അരുവിയുമായ ഖലീൽ ജിബ്രാൻ മുപ്പതോളം കൃതികൾ ലോകത്തിനു സമർപ്പിച്ചു.

6 in stock

Author: ഖലില്‍ ജിബ്രാന്‍

സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉപാസകനും സ്വപ്നങ്ങളുടെ കാമുകനുമായ, ഒടുങ്ങാത്ത സർഗ്ഗശക്തിയുടെ ഉറവയും സമ്പൂർണ്ണ മാനവികതയുടെ വറ്റാത്ത അരുവിയുമായ ഖലീൽ ജിബ്രാൻ മുപ്പതോളം കൃതികൾ ലോകത്തിനു സമർപ്പിച്ചു.

Weight 0.5 kg
പരിഭാഷ

ഹാറൂൺ റഷീദ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആത്മാവിന്റെ പ്രതിച്ഛായ”

Vendor Information