അവൻ്റെ സ്‌മരണകൾ

80 64
Poorna Eram

ജീവിതത്തിന്റെ പുറമ്പോക്കിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ഒരു അനാഥജന്മത്തിന്റെ കഥ അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ് തകഴിയുടെ കരുത്തുറ്റ തൂലിക അവന്റെ സ്മരണകളിലൂടെ

7 in stock

Author: തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള

ജീവിതത്തിന്റെ പുറമ്പോക്കിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ഒരു അനാഥജന്മത്തിന്റെ കഥ അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ് തകഴിയുടെ കരുത്തുറ്റ തൂലിക അവന്റെ സ്മരണകളിലൂടെ

Weight 0.5 kg
ISBN

9788130011257

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അവൻ്റെ സ്‌മരണകൾ”

Vendor Information