അവർ കുഞ്ഞിനെ തൊടുമ്പോൾ

80 64

എഴുത്ത് ആത്മാവിൽ സത്യത്തിന്റെ പച്ചകുത്തലാണ് എന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കവിതകൾ ഈ പുസ്തകം നിറയെ കീഴാളകവിതയുടെ ചില്ലുതിളക്കങ്ങളാണ്.

Out stock

Out of stock

Author: വി.കെ.എന്‍., മാധവിക്കുട്ടി, എന്‍.പി. മുഹമ്മദ്, കോവിലന്‍....

എഴുത്ത് ആത്മാവിൽ സത്യത്തിന്റെ പച്ചകുത്തലാണ് എന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കവിതകൾ ഈ പുസ്തകം നിറയെ കീഴാളകവിതയുടെ ചില്ലുതിളക്കങ്ങളാണ്.ദുരിതകാലത്തെ റേഷൻ കഞ്ഞിയും കൊയ്യാലുപാത്രവും കൊയ്ത്തരിവാളും സംഗീതത്തിന്റെ ഇടിമുഴക്കങ്ങളും ഈ കവിതകളിലുണ്ട്.ബിനുവിന്‌ കവിത ജീവിതത്തിന്റെ ഉപ്പും ചോരയുമാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അവർ കുഞ്ഞിനെ തൊടുമ്പോൾ”

Vendor Information