അവസാനത്തെ പത്തുരൂപാനോട്ട്

120 96
Green Books

നര്‍മ്മത്തില്‍ ചാലിച്ച അനുഭവവും വെളിപാടും നിറഞ്ഞ ഓര്‍മ്മകള്‍. ആത്മാംശം ഉള്ള ലേഖനങ്ങള്‍, എഴുത്തുകാരന്‍ എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍, ആത്മസുഹൃത്തുക്കളുടെ കുറിപ്പുകള്‍- ഇതൊക്കെ ചേര്‍ത്തുവെച്ച് അകാലത്തില്‍ തിരോഭവിച്ച ഒരെഴുത്തുകാരന്റെ സ്വത്വം ആവിഷ്‌കരിക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ പത്തുരൂപാനോട്ട് എന്ന പുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: എം.പി.നാരായണപിള്ള

നര്‍മ്മത്തില്‍ ചാലിച്ച അനുഭവവും വെളിപാടും നിറഞ്ഞ ഓര്‍മ്മകള്‍. ആത്മാംശം ഉള്ള ലേഖനങ്ങള്‍, എഴുത്തുകാരന്‍ എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍, ആത്മസുഹൃത്തുക്കളുടെ കുറിപ്പുകള്‍- ഇതൊക്കെ ചേര്‍ത്തുവെച്ച് അകാലത്തില്‍ തിരോഭവിച്ച ഒരെഴുത്തുകാരന്റെ സ്വത്വം ആവിഷ്‌കരിക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ പത്തുരൂപാനോട്ട് എന്ന പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അവസാനത്തെ പത്തുരൂപാനോട്ട്”

Vendor Information

  • Store Name: Green Books
  • Vendor: Green Books
  • Address:
  • No ratings found yet!