അയ്യങ്കാളിമാല

100 75
Logos Books

അറബി -മലയാള സാഹിത്യ രചനകളിലെ മതേതര പാരമ്പര്യത്തിലെ പുതിയ മുളയാണ് ‘അയ്യങ്കാളിമാലി’, അയ്യങ്കാളിയെ പരിചയമില്ലാത്തവരും മാലപ്പാട്ട് പരിചയമുള്ളവരും ആയ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെയും മാലപ്പാട്ട് പരിചയമില്ലാത്തവരും അയ്യങ്കാളിയെ പരിചയമുള്ളവരും ആയ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള പാലമാവാൻ ഈ ലഘു കൃതിക്കു സാധിക്കും എന്നണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ.
—എം. എൻ.കാരശ്ശേരി

അറബി- മലയാളത്തിലെ പ്രധാന സാഹിത്യ വിഭാഗമായ മാലപ്പാട്ടുസാഹിത്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയിൽ എം പി അനസ് അയ്യൻകാളിയെപ്പറ്റി കെട്ടിയൊരുക്കിയ മാലപ്പാട്ടാണ് ‘അയ്യങ്കാളി മാല’, മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് മാപ്പിളമലയാളത്തിലെ മാലപ്പാട്ടു സാഹിത്യത്തിൽ അയ്യൻകാളി പ്രസ്ഥാനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ആവിഷ്ക്കാര മുണ്ടാകുന്നത്.
—-ഡോ.കെ.എസ്. മാധവൻ

5 in stock

Author: എം. പി. അനസ്

അറബി -മലയാള സാഹിത്യ രചനകളിലെ മതേതര പാരമ്പര്യത്തിലെ പുതിയ മുളയാണ് ‘അയ്യങ്കാളിമാലി’, അയ്യങ്കാളിയെ പരിചയമില്ലാത്തവരും മാലപ്പാട്ട് പരിചയമുള്ളവരും ആയ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെയും മാലപ്പാട്ട് പരിചയമില്ലാത്തവരും അയ്യങ്കാളിയെ പരിചയമുള്ളവരും ആയ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള പാലമാവാൻ ഈ ലഘു കൃതിക്കു സാധിക്കും എന്നണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ.
—എം. എൻ.കാരശ്ശേരി

അറബി- മലയാളത്തിലെ പ്രധാന സാഹിത്യ വിഭാഗമായ മാലപ്പാട്ടുസാഹിത്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയിൽ എം പി അനസ് അയ്യൻകാളിയെപ്പറ്റി കെട്ടിയൊരുക്കിയ മാലപ്പാട്ടാണ് ‘അയ്യങ്കാളി മാല’, മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് മാപ്പിളമലയാളത്തിലെ മാലപ്പാട്ടു സാഹിത്യത്തിൽ അയ്യൻകാളി പ്രസ്ഥാനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ആവിഷ്ക്കാര മുണ്ടാകുന്നത്.
—-ഡോ.കെ.എസ്. മാധവൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അയ്യങ്കാളിമാല”

Vendor Information

  • Store Name: Logos Books
  • Vendor: Logos Books
  • Address:
  • 0.00 0.00 rating from 1 review