അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍ നിഷേധത്തിന്റെ ചാരുരൂപം-ജീവിതവും കവിതയും

140 112

ആധുനിക മലയാളകവിതയുടെ പുതുയുഗ സ്രഷ്ടാവ് അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ ജീവിതത്തെയും കവിതയെയും സമീപസ്ഥമായി വീക്ഷിക്കുന്ന കൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: പ്രൊഫ.എം.കെ.സാനു

ആധുനിക മലയാളകവിതയുടെ പുതുയുഗ സ്രഷ്ടാവ് അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ ജീവിതത്തെയും കവിതയെയും സമീപസ്ഥമായി വീക്ഷിക്കുന്ന കൃതി. പല സിദ്ധിവിശേഷങ്ങള്‍ സമ്മേളിക്കുന്ന അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അടരുകളില്‍ കവിത്വത്തിന്റെ സ്ഥാനവും അതിന്റെ ചിറകുകളും കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയില്‍ പ്രശസ്ത ജീവചരിത്രകാരനായ എം.കെ.സാനു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍ നിഷേധത്തിന്റെ ചാരുരൂപം-ജീവിതവും കവിതയും”

Vendor Information