അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ കവിതകൾ

150 120

ആധുനിക മലയാള കവിതയുടെ കുലഗുരു എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ അവസാനകാല കവിതകള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ

ആധുനിക മലയാള കവിതയുടെ കുലഗുരു എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ അവസാനകാല കവിതകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ കവിതകൾ”

Vendor Information