ബാംസുരി

70 56
Fabian Books

ഭൂമിയുടെ പരിചരണത്തിൽ നേരിട്ടറിഞ്ഞ ബന്ധ സാഫല്യങ്ങളെയും സന്ദേഹങ്ങളെയും നേരേചൊവ്വേയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തിളക്കമുള്ള കാവ്യബിംബങ്ങൾ കൊത്തിവയ്ക്കുന്നു…

10 in stock

Author: അക്ബർ

ഭൂമിയുടെ പരിചരണത്തിൽ നേരിട്ടറിഞ്ഞ ബന്ധ സാഫല്യങ്ങളെയും സന്ദേഹങ്ങളെയും നേരേചൊവ്വേയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തിളക്കമുള്ള കാവ്യബിംബങ്ങൾ കൊത്തിവയ്ക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് കല്ലിന്റെയും കാതലിന്റെയും മുറിവിൽ പൊട്ടിയ തളിരുകളുടെയും നിറമുണ്ട്. – ഡി വിനയചന്ദ്രൻ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബാംസുരി”

Vendor Information

  • Store Name: Fabian Books
  • Vendor: Fabian Books
  • Address:
  • No ratings found yet!