ബാപ്പൂജി കഥകൾ

60 48

ദയ, കരുണ, സഹാനുഭൂതി, സത്യസന്ധത, ക്ഷമ, തുടങ്ങിയ മഹത്തായ മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾ തന്റെ സന്ദേശമാക്കിയ മഹാത്മവാണ് ഗാന്ധിജി.

Out stock

Out of stock

Author: ന്യൂട്ട് ഹാംസണ്‍ / ഷാജി സി സേനന്‍

ദയ, കരുണ, സഹാനുഭൂതി, സത്യസന്ധത, ക്ഷമ, തുടങ്ങിയ മഹത്തായ മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾ തന്റെ സന്ദേശമാക്കിയ മഹാത്മവാണ് ഗാന്ധിജി. കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്ക് അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പുജിയാണ്. ബാപ്പുജിയുടെ ജീവിതകഥയിലെ ഒരു പിടി മൂഹൂർത്തങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് കഥകളായി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണ് ഉല്ലല ബാബു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബാപ്പൂജി കഥകൾ”

Vendor Information