ഉന്നതമായ ധൈഷണിക ചിന്തയുടെയും നിർഭയമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തിന്റെയും പിൻബലത്തിൽ കനലെരിയുന്ന മനസോടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭണങ്ങൾക്കായി തന്റെ യുവത്വത്തിന്റെ തുടിപ്പ് ഉഴിഞ്ഞുവച്ച ധീരവ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായ ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള എന്ന ജി പരമേശ്വരൻ പിള്ളയുടെ ജീവചരിത്രം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള”

Vendor Information