ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ കവിതാപരിഭാഷകള്‍

55 44

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയകവി ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട് തന്നെ മോഹിച്ച ഏതാനും അന്യഭാഷാ കവിതകള്‍ പല കാലങ്ങളിലായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തി നമുക്കു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ആ കവിതകളെല്ലാം ഇവിടെ സമാഹരിക്കുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയകവി ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട് തന്നെ മോഹിച്ച ഏതാനും അന്യഭാഷാ കവിതകള്‍ പല കാലങ്ങളിലായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തി നമുക്കു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ആ കവിതകളെല്ലാം ഇവിടെ സമാഹരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ കവിതാപരിഭാഷകള്‍”

Vendor Information