ബഷീർ-ആനവാരിയും പൊൻ‌കുരിശും

50 40

ആനവാരിയും പൊൻ‌കുരിശും പണ്ട് വെറും രാമൻ നായരും തോമയും ആയിരുന്നു.

1 in stock

Author: വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ

ആനവാരിയും പൊൻ‌കുരിശും പണ്ട് വെറും രാമൻ നായരും തോമയും ആയിരുന്നു. അവർക്ക് ഈ ബഹുമതികൾ അവർക്ക് ആരു കൊടുത്തു? ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ നോവലെന്ന് ബഷീർ പറയുന്നു.സ്ഥലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാങ്കൽപ്പിക ഗ്രാമതതിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബഷീർ-ആനവാരിയും പൊൻ‌കുരിശും”

Vendor Information