മാന്ത്രികപ്പൂച്ച

110 88

അന്ധവിശ്വാസത്തിനെതിരായുള്ള പ്രബോധനം ബഷീറിന്റെ കൃതികളിലെല്ലാം കേള്‍ക്കാം.

9 in stock

Author: വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ

അന്ധവിശ്വാസത്തിനെതിരായുള്ള പ്രബോധനം ബഷീറിന്റെ കൃതികളിലെല്ലാം കേള്‍ക്കാം. ‘മാന്ത്രികപ്പൂച്ച’ എന്ന കൃതി നോക്കുക. എത്ര മനോഹരമായി അതില്‍ നമ്മുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ക്ക് നല്ലൊരു പ്രഹരം തന്നെ തരുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാന്ത്രികപ്പൂച്ച”

Vendor Information