ബഷീർ-മരണത്തിന്‍റെ നിഴലില്‍

70 56

എഴുത്തിനെയും എഴുത്തുകാരനെയും കുറിച്ചുള്ള സാമൂഹികസങ്കല്‌പം മരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ‘ മറ്റൊരു പ്രശ്‌നപരിസരത്തിൽ ആവിഷ്‌കരിക്കപ്പെടുന്നു.

7 in stock

Author: വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ

എഴുത്തിനെയും എഴുത്തുകാരനെയും കുറിച്ചുള്ള സാമൂഹികസങ്കല്‌പം മരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ‘ മറ്റൊരു പ്രശ്‌നപരിസരത്തിൽ ആവിഷ്‌കരിക്കപ്പെടുന്നു. ബഷീർ എഴുതുന്നു. “നമ്മുടെ ലോകമാകുന്ന ഈ വീടിന്റെ ഒരു വശത്ത്‌ തീ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബഷീർ-മരണത്തിന്‍റെ നിഴലില്‍”

Vendor Information