ബഷീർ സമ്പൂർണകൃതികൾ

1,999 1,599

നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തില്‍ മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളെ ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായി പ്രതിഫലിപ്പിച്ച ഒരു കഥാകാരന്റെ ചോരയും നീരുമുള്ള രചനകള്‍.

4 in stock

Author: വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ

നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തില്‍ മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളെ ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായി പ്രതിഫലിപ്പിച്ച ഒരു കഥാകാരന്റെ ചോരയും നീരുമുള്ള രചനകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബഷീർ സമ്പൂർണകൃതികൾ”

Vendor Information